Softcare Antistatic - antistatiķis (712527)

Softcare Antistatic līdzeklis efektīvi novērš statisko elektrību no dažādu tekstilizstrādājumu, stikla, plastmasas virsmām un elektroierīcēm gan mājās, gan automašīnās. Statiskā enerģija veicina putekļu pievilkšanos un uzkrāšanos uz virsmām kā arī rada nepatīkamu elektrisko izlādēšanos . Apstrādājot jūsu mēbeles ar Softcare Antistatic virsmas neelektrizējas vairākas nedēļas un pat mēnešus. Ja nepieciešams, apstrādi var atkārtot. Viegli lietojams un efektīvs.

Vienmērīgi izsmidzināt uz virsmas apmēram 15-20 cm attālumā. Nodrošināt labu ventilāciju. Ļaut nožūt. Ja uz auduma uzsmidzināts par daudz līdzekļa un nožūstot paliek redzami plankumi, tad tie pilnībā pazūd pēc mazgāšanas. Ar 300 ml līdzekļa var apstrādāt aptuveni 6 m2 virsmas.

Tilpums: 300 ml

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Sastāvā ISOPROPANOLS

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                 BĪSTAMI