Softcare apavu aizsarglīdzeklis 100 ml – (712503)

Softcare Apavu aizsarglīdzeklis ir īpaši efektīvs līdzeklis apavu impregnēšanai, kas ļauj saglabāt jūsu apavus sausus un tīrus. Ilgtošs efekts. Jūs varat to pielietot jebkura veida ādas un auduma apaviem(izņemot lakotiem). Jūsu apavi izskatīsies kā jauni un jūsu kājas sausas. Nemaina ne krāsu, ne tekstūru, ne apavu materiāla spēju elpot. Jūs varat pielietot Softcare arī daudzslāņainiem materiāliem.

Pirms lietošanas flakonu kārtīgi sakratīt. Vienmērīgi izsmidzināt uz sausas, tīras virsmas no 15 – 20 cm attāluma. Pirms apavu lietošanas atstāt izžūt uz 2 stundām istabas temperatūrā. Tad izmantojiet apavu vasku jeb krēmu.

!!! Uzmanību: Veicot apstrādi, neapstrādājamās virsmas apsegt! Neapstrādāt lakotus apavus!!!

 

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, sausā labi vēdināmā vietā.  Lietojot ievērot instrukciju! Sastāvs: propān-2-ols (CAS 67-63-0).  

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                 BĪSTAMI