Softcare Antistatic – antistatiķis (712817)

Efektīvs līdzeklis tekstila, plastikāta un citu sintētisko materiālu statiskās elektrības novēršanai. Antistatiķa darbība ilgst vairākus mēnešus pēc vienreizējas apstrādes, kā arī iztur vairākas mazgāšanas reizes. Piemērots apģērbam, apdares audumiem un elektroniskajām ierīcēm gan mājās, gan automašīnās.

Vienmērīgi izsmidzināt uz apstrādājamās virsmas no 20cm attāluma un ļaut dažas minūtes nožūt. Uz viegli bojājamām virsmām no sākuma izmēģināt mazāk redzamā vietā. Ja izsmidzināts par daudz un palikuši pleķi, tie pilnībā pazūd pēc mazgāšanas.

Tilpums: 300 ml

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Sastāvā ISOPROPANOLS

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                 BĪSTAMI