Softcare Leather Protector - Ādas virsmu aizsarglīdzeklis (712220)

Softcare Leather Protector ir augstas kvalitātes aizsarglīdzeklis, kurš paredzēts, lai aizsargātu automašīnu ādas salonus (ādas sēdekļus, ādas durvju polsterējumus un citus ādas izstrādājumus) no jebkura veida netīrumiem. Tas novērš netīrumu iekļūšanu ādas izstrādājumu porās/šķiedrās. Apstrādātās virsmas atgrūž ūdeni, eļļas un citus netīrumus. Softcare Leather Protector veido neredzamu aizsargkārtu nemainot ādas struktūru, krāsu, gaisa caurlaidību un samazina tās kopšanas izmaksas. Softcare Leather Protector piemērots visu veidu ādas, zamša un nabuka virsmām, kā arī ādas jakām, somām un citiem ādas izstrādājumiem. Aizsargājošais efekts saglabājas pat 1-2 gadus. Ar vienu pudeli ir pietiekoši vienas automašīnas sēdekļu vai 5-7 m² ādas apstrādei. Pēc produkta lietošanas ādu ir viegli kopt.

Rūpīgi sakratīt flakonu un vienmērīgi uzsmidzināt uz tīras, sausas virsmas 15 cm attālumā vienmērīgi samitrinot ādu. Ļaujiet izžūt istabas temperatūrā divas stundas, pirms sākt lietot. Atkārtojiet apstrādi, ja virsma vairs neatgrūž ūdeni. Apstrādi veikt labi vēdināmās telpās vai ārā. Žūšanas laiks pie istabas temperatūras ir 2 stundas.Satur izopropilspirtu un fluora polimērus. Lietošanai drošs, videi nekaitīgs

!!!Neapstrādāt lakotas virsmas!!!!!! Veicot apstrādi, neapstrādājamās virsmas apsegt!!!

Tilpums: 500 ml

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, sausā labi vēdināmā vietā.  Lietojot ievērot instrukciju! Sastāvs: propān-2-ols (CAS 67-63-0).  

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                 BĪSTAMI